Import bodov – 1. pokračovanie

V tomto článku si ukážeme import zoznamu súradníc bodov zo súboru priklad_3.txt a tiež si vysvetlíme význam niektorých ďalších položiek dialógového okna nástroja Import bodov.

Pri importe zoznamu súradníc bodov zo súboru priklad_3.txt budeme postupovať podobne ako pri importe zo súboru priklad_2.txt:

  • v položke Súbor so zoznamom súradníc vyberieme súbor priklad_3.txt,
  • v položke Načítaj nastavenia zo súboru vyberieme súbor priklad_3.imp,
  • a v položke Prevodná tabuľka kódov vyberieme súbor priklad_tabulka_kodov.dat.

nastavenia v dialógovom okne Import bodov pre priklad_3.txt

Po kliknutí myšou do pohľadu sa obsah súboru priklad_3.txt vykreslí v pohľade (ak by nie, tak na lište pohľadu vyberte Celok). Tento príklad ukazuje, že iNGs_Geo podporuje ako bodové tak aj líniové kódovanie. Okrem bodov tak vo výkrese pribudli aj línie, napr. priebehy inžinierskych sietí. Zásady kódovania sú uvedené v používateľskej príručke a tiež aj priamo v súbore so zoznamom súradníc bodov (súbor priklad_3.txt) a v prevodnej tabuľke kódov (súbor priklad_tabulka_kodov.dat).

Ďalej si vysvetlíme význam niektorých položiek dialógového okna Import bodov, ktorých význam nemusí byť na prvý pohľad zrejmý.

Kvadrant

iNGs_Geo v zozname súradníc bodov znamienka v stĺpcoch JTSK-Y a JTSK-X ignoruje (berú sa ich absolútne hodnoty). Preto pri importe bodov, ktorých súradnice sú v JTSK, vyberáme tretí kvadrant. Ak importujeme body, ktoré chceme vykresliť do 1. kvadrantu, tak vyberáme prvý.

Značka podrobného bodu

V tejto položke sa vyberá značka, ktorá sa má umiestniť na bod. Zvyčajne je to nejaká bunka (z pripojenej knižnice buniek...), jej meno zapíšeme do položky (napr. bunka 1_090_ ktorá má tvar písmenka x). Aby sme si mená buniek nemuseli pamätať, vpravo od položky sa nachádza tlačidlo, ktorým môžeme otvoriť dialógové okno Knižnica buniek.

Značka definovaná v položke Značka podrobného bodusa na konkrétny podrobný bod zvyčajne neumiestňuje, ak je v súbore so zoznamom súradníc bodov pre tento bod definovaná nejaká značka. Inými slovami ak je v riadku, v ktorom sa nachádza X, Y (prípadne aj Z) súradnica bodu, uvedené aj meno alebo kód značky, ktorá sa má na bod umiestniť. Napr. pre bod číslo 3080 je definovaná značka Jednotlivý strom, pre bod číslo 3083 však žiadna značka definovaná nie je a preto sa na tento bod umiestni len značka podrobného bodu (bunka 1_090_):

prvá ukážka naimportovaných bodov

Ak necháme položku Značka podrobného bodu nevyplnenú (alebo meno bunky, ktorú sme do položky napísali, sa v pripojenej knižnici buniek nenachádza), tak sa ako značka podrobného bodu použije MicroStation prvok typu Bod (úsečka o nulovej dĺžke). Toto môžeme využiť, ak by sme chceli dosiahnuť, že značka podrobného bodu bude vyzerať ako desatinný oddeľovač (desatinná bodka) hodnoty výšky bodu. Aj na toto máme priamo v inštalácii iNGs_Geo príklad:

  • v položke Súbor so zoznamom súradníc vyberme súbor priklad_2.txt,
  • v položke Načítaj nastavenia zo súboru vyberme súborpriklad_2_des_odd.imp.

Prevodnú tabuľku kódov vyberať nemusíme, keďže v tomto príklade žiadnemu zo stĺpcov v importovanom súbore so zoznamom súradníc bodov nepriraďujeme význam kód. Všimnite si tiež, že prepínač Značka bodu ako desatinný oddeľovač hodnoty výšky je zaškrtnutý. Po kliknutí myšou do pohľadu sa obsah súboru priklad_2.txt vykreslí v pohľade. Importované body sa zobrazujú takto:

druhá ukážka naimportovaných bodov

Tu je vhodné tiež upozorniť, že zo súboru v ktorom sa nachádzajú nastavenia (súbor s príponou .imp) sa načítavajú aj nastavenia aktívnych grafických atribútov (vrstva, farba, typ a hrúbka čiary) MicroStation. To je v tomto príklade dosť dôležité. Aby sme totiž značku podrobného bodu (MicroStation prvok typu Bod) v pohľade vôbec uvideli je treba v MicroStation paneli Atribúty nastaviť väčšiu (napr. 5) hrúbku čiary (bod je úsečka o nulovej dĺžke...).

Týmto sme ukázali import zo všetkých 3 príkladov súborov so zoznamom súradníc bodov ktoré sa nachádzajú v inštalácii iNGs_Geo ako aj viaceré príklady nastavenia importu uložené v IMP súboroch.

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
  • Žádné komentáře