CAD Lexikon

Druhy čar - úvod do problematiky

Kromě osmi (0 až 7) základních typů čar, může uživatel libovolný liniový prvek vybavit tzv. druhem čáry - cyklicky opakující se sekvencí - liniovým vzorem. Tento vzor je definován v externí knihovně (.RSC).

Jedna ukázková RSC knihovna s druhy čar je dodávána automaticky a můžeme si její obsah (resp. názvy) prohlédnout v rozbalovací nabídce pro volbu typu čáry (mezi ostatními aktivními atributy prvku).

Seznam (typů a druhů čar) je rozdělen na čtyři části. V první, jednočlenné, je možné zadat, že aktivní typ/druh čáry bude určen podle definice aktivní vrstvy. Pak následuje (neměnná) osmice základních typů čáry. Třetí oddíl obsahuje seznam nedávno použitých druhů čáry (mohou být z různých, a tedy na sobě nezávislých RSC knihoven). Teprve čtvrtý, poslední oddíl v rozbalovací nabídce obsahuje seznam všech dostupných druhů čar (ze všech připojených RSC knihoven).

Poznámka pro administrátory: Aby se RSC soubor s knihovnou druhů čar "dostal" do MicroStationu a byl použitelný s jakýmkoliv výkresem, stačí, aby na na něj ukázala konfigurační proměnná MS_SYMBRSRC.

Liniový vzor na čáře může vypadat i dosti komplikovaně - vždy se však jedná o sekvenci čar, symbolů a především pravidel, jak jsou symboly a čáry vůči sobě polohovány. Ukázková knihovna obsahuje cca 25 vzorových a typových příkladů, jak může druh čáry vypadat.

Jaký druh čáry můžeme vybrat (a také upřesnit jejich parametry) se nejlépe určí v dialogu Druhy čar (nabídka Prvek/Druhy čar/Vybrat).

Na obrázku právě kreslíme (nástrojem Umístit SmartLine) úsečku s druhem čáry "Diamond". V dialogu Druhy čar můžeme nejen projíždět seznam s názvy druhů čar, ale vidíme, jak druh čáry vypadá na krátké úsečce. Aktivovat druh čáry lze poklepáním na jeho obrázek. 

Poznámka: Můžeme mít rozkreslenou úsečku a postupným střídáním aktivních druhů čar (poklepání na obrázky) snadno zjistíme, jak druh čáry vypadá "naživo".

Několik parametry můžeme tvar/vzhled/reprezentaci druhu čáry na liniovém prvku změnit (a také zdeformovat). Základním a nejpotřebnějším "deformátorem" je Měřítko. Je-li tento přepínač zapnut, tak se druh čáry na liniovém prvku zvětší (hodnota > 1) nebo zmenší (hodnota < 1).

Nastavené měřítko zůstává aktivní, i když vybereme jiný druh čáry. V našem případě (Měřítko = 2) se zdvojnásobil nejen symbol v čáře, ale i všechny mezery a odstupy - prostě: všechno se zdvojnásobilo.

Poznámka: Nepodařilo se mi zjistit, zda na měřítko druhu čáry má nějaký vliv měřítko anotací. Předpokládám, že nikoliv, i když by to tak logicky býti mělo... možná, že se v některé z dalších verzí dočkáme spolupráce měřítka anotací a druhů čar.

Tajuplněji fungují parametry v rubrice Šířka. Je to proto, že mají vliv pouze na symboly do "čáry" vložené - např. na kosočtverec v druhu čáry Diamond. Jakmile druh čáry žádný symbol nemá, pak se nastavení těchto parametrů na druhu čáry nijak neprojeví.

Následující obrázek ukazuje, jak je "diamantový kosočtverec" zdeformován při vytváření tří úseček a s pevně zadanými koeficienty, jak má být symbol zvětšen na jeho počátku a konci.

Zkuste si tuto akci jednak při kreslení tří samostatných úseček (přepínač Spojit prvky při umístění SmartLine je vypnut), druhak při kreslení lomené čáry (tentýž přepínač je zapnut) a všimněte si rozdílu.

Poslední (podle mne jen kosmetický) parametr druhu čáry se jmenuje  Posun. Jsou zde tři možnosti, jak počátek cyklu druhu čáry polohovat vůči počátku vytvářeného prvku.

  • Žádný posun - počátek cyklu druhu čáry se přesně kryje s počátkem prvku
  • Délka - počátek cyklu druhu čáry je posunut o zadanou hodnotu - je udána v hlavních jednotkách modelu
  • Zlomek - počátek cyklu druhu čáry je posunut o poměrnou část (zadává se v rozmezí 0 až 1)
  • Na střed - Pokud  se do segmentu vejde jen jeden symbol, pak je umístěn na střed, pokud se vejdou 2 symboly, jsou umístěny na středy polovin segmentu atd. Tato možnost odpovídá chování typů čar v DWG výkresech.

Všimněte si, že všechny tyto doprovodné parametry je možné u existujících prvků (jednotlivě i hromadně pomocí ohrady) změnit pomocí nástroje Upravit atributy druhu čáry (panel Změnit atributy)

Důležitá poznámka: Jak druh čáry vypadá je určeno předpisem v připojené RSC knihovně. Definice druhu čáry není explicitně uložena ve výkresu. Z tohoto principu plynou dvě zásady:

  1. Jakmile RSC soubor s definicí druhu čáry ztratíme, pak si prvek sice pamatuje, že je vybaven nějakým druhem čáry, ale neví jak má vypadat. Proto se prvek zobrazuje s "náhradním" typem čáry - plnou čarou (typ = 0). Jakmile se RSC soubor s definicí druhu čáry opět najde, prvek s druhem čáry se automaticky ukáže s tímto druhem čáry.
  2. Jakmile někdo druh čáry v knihovně RSC změní, změna se okamžitě a automaticky projeví u všech prvků ve všech výkresech, kde je tento druh čáry použit.

V MicroStationu CONNECT Edition Update 7 (Verze 10.07.00.35, listopad 2017) je možno používat novou variantu druhu čáry: Rastrový druh čáry.

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
  • Žádné komentáře