CAD Lexikon

Multičáry

Multičára je speciální složený prvek, který může výrazně urychlit vytváření (a následnou manipulaci) speciálních typových 2D linií - např. stěn ve stavařských výkresech. 

Multičáru asi nejlépe pochopíme, když ji porovnáme s obyčejnou lomenou čárou. Zatímco při kreslení lomené čáry "za kurzorem běží" jen jedna linie (na sebe navazující sekvence úseček), tak při kreslení multičáry za sebou táhneme sekvenci rovnoběžných lomenic (tj. jednotlivých lomených čar). Těchto lomenic může být až 16 a mohou být definovány různě - jednak z hlediska atributů (barva, tloušťka, typ čáry, třída), druhak z hlediska polohy každé lomenice vůči ose multičáry.

Pokud si v nabídce Prvek/Multičárové styly otevřete dialog pro definici multičáry (popř. multičárového stylu), tak snadno v náhledu v dolní části dialogu pochopíte, jak multičára vypadá...

Aktuální multičára se skládá z celkem 5 lomenic (viz 5 položek v seznamu lomenic). Nejdůležitější údaj v seznamu je hned ten první: Odstup. Jedná se o vzdálenost příslušné lomenice od tzv. hlavní čáry multičáry. Hlavní čára je ta čára, která má odstup 0 - v našem případě je to ta prostřední zelená plná čára. Pozor! Hlavní čára nemusí být osou multičáry a dokonce, pokud multičára bude mít všechny lomenice definované s odstupem větším než 0 (nebo naopak menší než 0), pak hlavní čára může ležet mimo multičáru.

Hodnota odstupu je udávána v hlavních jednotkách. V našem aktuálním metrickém výkresu je tedy tato multičára široká 2 metry (od -1.0 do +1.0). 

Pro každou lomenici je možné určit její vzhled nezávisle na zbytku multičáry. Tři lomenice jsou zelené a plnou čarou vykreslené, protože právě takto jsou nastaveny aktivní atributy prvky. Dvě lomenice u osy/hlavní čáry však mají vzhled jiný, protože jim předpis určuje v příslušných řádcích, jak mají vypadat (hnědá čerchovaná čára). 

Seznam lomenic v dialogu je editovatelný - pokud chcete libovolnou položku (číselnou nebo popisnou) změnit, stačí na příslušný úsek klepnout levým tlačítkem a položka se zpřístupní.

Poznámka: Nezapomeňte na to, že každá lomenice může být v jiné vrstvě (aktivní vrstva není povinná!) - pečlivou definicí vrstev a jejich následným využitím v tomto dialogu můžete snadno donutit "složitou" multičáru s mnoha lomenicemi, aby se někdy "tvářila jednodušeji" - stačí vypnout v pohledu viditelnost vrstev, v níž jsou aktuálně nepotřebné lomenice.

Lomenice je možné do multičáry přidávat, popř. je odebírat. Slouží k tomu nabídka Lomenice nebo (duplicitní) ikony nad seznamem lomenic. Práce tato je snadno kontrolovatelná v náhledu na vytvářenou multičáru. Přesto je třeba upozornit na nepříjemný efekt: Přidal jsem lomenici, v seznamu se objevil nový řádek, ale v náhledu ji nevidím, kde je? V takovém případě zkontrolujte odstup této nové lomenice - pravděpodobně se tato hodnota stanovila automaticky tak, že je stejná, jako hodnota u již existující lomenice - a tak došlo k tomu, že se tyto dvě lomenice (stará a nová) překrývají. 

Poznámka pro zvídavé: Prázdné sloupce Měřítko a Šířka DČ (druhu čáry) ožijí tehdy, pokud bude příslušná lomenice mít určen druh čáry. Pak je možné druh čáry pomocí těchto parametrů zvětšovat/zmenšovat po délce i na šířku.

Multičára může být vyplněna barvou - stejně jako jakýkoliv uzavřený prvek. Zajistí to přepínač (a nastavení barvy) mezi seznam lomenic a náhledem na multičáru.

Jakmile si multičáru (respektive její jednotlivé lomenice určíme - odstup a vzhled), je možné si tuto definici uložit. Akce probíhá naprosto stejně jako při definování nového kótovacího nebo textového stylu. 

Multičárový styl "Stěna" - název je třeba po uložení do příslušné kolonky dopsat - je tímto postupem uložen do aktivního výkresu. Je to snadné, avšak v jiném výkresu tento multičárový styl nenaleznete. (Naprosto stejně se chovají i kótovací a textové styly.) Styly - jakékoliv - je možné sice mezi výkresy importovat (nabídka Styl/Importovat), avšak je to zdlouhavé a základní problém  - "Chci mít tento multičárový styl k dispozici v jakémkoliv výkresu" - to neřeší.

Proto důrazně doporučuji (stejně jako u textových a kótovacích stylů) uložit multičárové styly pro jakékoliv používání do knihovny .DGNLIB a tuto knihovnu následně zprovoznit. Pokud to již umíte u kótovacích/textových stylů, pak to umíte i pro multičárové styly. Alternativou je vytvořit (předpřipravit) multičárové styly v zakládacím výkresu.

Nástroj na umístění multičáry naleznete v panelu pro vytváření liniových prvků - kousek od Umístit SmartLine.

Dialog Parametry funkce mj. nabízí:

A) Zvolit si styl umisťované multičáry - nabídnou se dostupné styly buď z aktivního výkresu, nebo z připojených knihoven DGNLIB (viz výše). Kromě toho se nabídne i Styl-žádný, což je aktuální nastavení multičáry v dialogu Multičárové styly. Jinak řečeno - v tomto dialogu si můžete nastavit "na chvilku" jakkoliv vypadající multičáru - neuložit ji jako styl, a ihned ji umisťovat právě pomocí Stylu-žádný.

B) Měřítko stylu. Určuje jakým koeficientem bude násoben každý odstup všech lomenic - jinak řečeno, jak velká (na šířku) umisťovaní multičára bude.

C) Menu variant Umístit určuje, za jaký segment bude multičára umisťována. Hlavní čára je lomenice s odstupem = 0. Jak už víme, tato lomenice nemusí existovat - pak se multičára za kurzorem táhne za "něco virtuálního, co by mělo odstup 0, kdyby to existovalo".  Středem - multičára je tažena za její osu, a je jedno zda v ní je, či není nějaká lomenice. Osa pochopitelně u nesymetrické multičáry neleží v "odstupu = 0". Maximum/Minumum - multičára je tažena za lomenici, která je nejvíce vpravo, nebo vlevo - záleží na to, zda ji táhnete zprava doleva nebo naopak.

Multičára může mít jednotlivé vrcholy asociativně svázány s existujícími prvky - stačí při zadávání vrcholů na tyto prvky pružně najet, jakmile se s asociovaným prvkem něco stane - např. se přesune, pak se za ním pohne i příslušný vrchol multičáry.

Tlačítko Uzavřít zajistí, že vytvářená multičára se automaticky uzavře - rozkreslený segment přiskočí k prvnímu vrcholu.

Obecná, avšak dobrá rada: Při umisťování multičáry postupujte stejně, jako byste umisťovali obyčejnou lomenou čáru - i když je multičára "tlustší". Je možné používat všechny dostupné fígle - jak nájezdy, tak i AccuDraw

Multičára se však neskládá jenom z lomenic - může mít jaké víčka. Různá na počátku a na konci, a to tří typů:

A) žádné - pak je multičára otevřená

B) úsečka - multičára je uzavřená, úsečka však může být zkosená (tj. nekolmá k lomenicím), nekolmost zajistíte pomocí jiné hodnoty než 90° v položce Úhel.

C) Oblouk (vnější i vnitřní)

Následný obrázek ukazuje dvě základní zakončení multičáry - a protože má multičára  5 lomenic, pak je možné uplatnit i vnitřní oblouk.

Základní nevýhodou multičáry je, že nedokáže "nakreslit" oblouk (jak to umí SmartLine) - její segmenty mohou být pouze "rovné". Pokud chcete kreslit "něco jako multičáru" do oblouku, pak to musíte provést nástrojem Umístit SmartLine a prvek vybavit příslušným druhem čáry.

Multičára však má jednu unikátní výhodu - lze ji přerušit (buď celou, nebo jen jednu lomenici), a prvek-multičára drží i nadále pohromadě (pro akce typu Měřit, Kopírovat,...). Tuto mezeru lze kdykoliv později zacelit. Multičáry - i různých definic - lze několika způsoby propojit. Slouží k tomu bohatá výbava nástrojů, které naleznete v panelu Multičáry (nabídka Nástroje/Multičáry).

Ukažme si na jednoduchém příkladě některé možnosti některých nástrojů typu "Něco provedu s multičarami..."

I takto pochroumaná multičára drží pohormadě a lze ji nástroji v panelu Multičáry zacelit - nástroj najdete snadno...

 

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
  • Žádné komentáře