Správa licencí a Bentley SELECT

Prekračovanie licencií - zmena podmienok - pokračovanie

Zmena licencovania je dobrou správou pre používateľov. 10 min interval prinesie reálnejšie vyhodnotenie licencií. Treba len pripomenúť, že dnes je každé - a teda aj prvé - prekročenie limitu brané ako dôvod na spoplatnenie prekročenia počtu licencií (tzv. QTL faktúra).

V predošlom licenčnom modeli bola možnosť 3x prekročiť limit a až pri 4. prekročení Bentley pristúpilo k fakturácii prekročenia.

Pre lepšie vysvetlenie pridávame vysvetľujúce obrázky:

Vyhodnotenie spotreby licencií s časom využívania menším ako 10 min :

  

Výsledok:

  • čas používania < 10 min bol vyradený z hodnotenia spotreby licencií
  • v danej hodine bolo zaevidované použitie 1 licencie

 

Vyhodnotenie spotrebny licencií s úpravou štartu spotreby na 10 min interval.

 

Výsledok:

  • v danej hodine bolo zaevidované použitie 1 licencie (nie 4)
  • štart intervalu každej licenbcie upravený na začiatok nasledujúceho 10 min intervalu
  • v danej hodine bola spotrebovaná 1 licencia, pretože ich využitie sa po úprave neprekrývalo.

 

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
  • Žádné komentáře