CAD Lexikon

Pasivní a aktivní člen pojmenované skupiny

Při práci s pojmenovanou skupinou (s jejími členy) může někdy dobře posloužit speciální atribut každého jedno člena dotčené pojmenované skupiny: Každý člen je buď pasivní, nebo aktivní (vzhledem ke "zbytku"  své pojmenované skupiny). Ukažme si, jak se v určitých situacích chová pasivní a aktivní člen pojmenované skupiny.

Zda je (nový) člen pojmenované skupiny aktivní, nebo pasivní nejsnáze určíme při přidávání nového člena do příslušné pojmenované skupiny.

alt

Jak a při jakých akcích se odlišuje pasivní a aktivní člen? Odlišnost nastává při manipulačních akcích typu Přesunout prvek, Smazat ap. pokud je zapnut přepínač Grafická skupina. (podrobněji o tomto přepínači v tomto článku)

alt

Pokud je (např. při přesouvání či mazání) přepínač Grafická skupina vypnut, pak není žádný rozdíl mezi pasivním a aktivním členem pojmenované skupiny. Akce se týká pouze a jen tohoto člena. Avšak...

Pokud je přepínač Grafická skupina zapnut (viz předešlý obrázek), a pro manipulaci určíme...:

A) aktivního člena, pak se akce provede pro všechny členy dotčené pojmenované skupiny.

B) pasivního  člena, pak se akce provede jen s ním (stejné, jako kdyby byl přepínač Grafická skupina vypnut).

Jinak řečeno: Aktivní člen je "vodítkem" pro všechny zbývající členy pojmenované skupiny, zatímco pasivní člen na ostatní členy pojmenované skupiny vliv nemá.

Pozor trik!: V případě A) se nabídnou pro prováděnou akci všechny členové "určené" pojmenované skupiny, pokud však v tomto okamžiku akci pomocí pravého tlačítka přerušíme (PŘERUŠ, RESET), pak se akce neukončí, nýbrž postupně (po každém dalším PŘERUŠ) se z akce odebere jeden prvek z pojmenované skupiny. Postupným přerušováním tak lze určit, že se prováděné (hromadné) akce zúčastní jen někteří členové pojmenované skupiny.

Co když je pro manipulaci určený prvek členem více než jedné pojmenované skupiny? V takovém případě víceskupinový prvek sebou "bere" všechny skupiny, v nichž je aktivním členem.

Jak změnit pasivní prvek na aktivní a naopak? I když jsem se snažil najít jednoduché řešení, tak se mi to nepovedlo. A tak nabídnu tyto dvě obézličky - pokud existuje rychlejší a elegantnější možnost, tak se ho nestyďte zveřejnit v diskusi.

1. Prvek z pojmenované skupiny odebereme a vzápětí ho opět přidáme se správně nastavenou pasivitou/aktivitou.

2. Prvek je možné editovat v dialogu Informace o prvku. Jakmile je vybraný prvek  v nějaké pojmenované skupině, je do dialogu přidána rubrika "Skupiny", v níž lze v položce Vztah dopředu pasivitu/aktivitu změnit (na volby Nikdy/Zamknout) - Proč se tyto položky jmenují takto podivně bude částečně osvětleno v dodatku níže...

Poznámka: V jedné pojmenované skupině můžeme mít jak pasivní, tak i aktivní členy. Pokud je určitý prvek členem více pojmenovaných skupin, pak v jedné může být aktivní, a ve druhé naopak pasivní.

Připomínka: Pokud budete přidávat do pojmenované skupiny obsah aktuální výběrové množiny, pak budou všechny tyto prvky buď aktivní, nebo pasivní - jinak řečeno aktivita/pasivita bude stejná pro celou aktuální výběrovou množinu. 

DODATEK

Prvek v pojmenované skupině nemusí být jen aktivní/pasivní, ale může být i "uživatelsky různý". To je třetí volba v menu variant Člen.

alt

Zde je možné "přesměrovat" závislost při manipulačních akcích. Variant je celkem 9, a protože se mi nechce o každé rozepisovat, tak bych jejich možnosti zadal za domácí úkol. Tu zásadní však nemohu nezmínit: Pokud bychom potřebovali nějaký prvek v pojmenované skupině uchránit od nečekaných změn - např. přesun prostřednictvím jiného, aktivního prvku, jak bylo popsáno výše - pak stačí u tohoto prvku určit, že to je Uživatelský člen a jeho "vztah od ostatních členů" nastavit na Nikdy.

Závěr: (dobře nastavená) Pasivita/Aktivita člena pojmenované skupiny může v 2D i 3D modelech ušetřit dost času, především tehdy, pokud je třeba s prvky (objekty, celky, ap.) často hýbat.  

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
  • Žádné komentáře